Search for: Tusiata Avia

16 items

TitleAuthorFormatCall No.

Wild Dogs Under My Skirt

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2004

821.92 AVI

The Savage Coloniser Book

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2020

821.92 AVI

Fale Aitu

Spirit House

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2016

821.92 AVI

Bloodclot

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2009

821.92 AVI

Through That Which Separates Us

Book, 2021

824.9208 THR

Teen Angst

Volume Fifteen

Book, 2018

070.573 TEE

Innocents Abroad

Touring the Pacific Through A Colonial Lens : New Zealand International Arts Festival 2006 Exhibition

Book, 2006

779 BUR

Tatau

Book, 2003

391.65 TAT

ʻO Mele ma le fofō

ʻo se tala mai Niu Sila

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2002

J 899.462 AVI

The New Adventures of Nafanua, Samoan Goddess of War

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2018

821.92 AVI

Rat and Octopus

A Tale From Sāmoa

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2018

YOUNGER FICTION

Mele mo e mulu

ko e tala Samoa ma Niu Silani

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2002

J 899.484 AVI

The Song

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2002

PICTURE BOOK

Ko Mele ma tona tupuna fofō

he tala Hāmoa mai Niu Hila

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2002

J 899.464 AVI

Ko Mere ʻē te taʻunga māoro

ʻe tua ʻĀmoa nō Niu Tirēni nei

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2002

J 899.44 AVI

Ko Mele mo e faitoʻo tolotoloʹ

ko ha talanoa Haʻamoa mei Nuʻu Sila

Avia, Tusiata, 1966-
Book, 2002

J 899.482 AVI

Page 1 of 1